Yleiset vuokrausehdot matkailuautoille Suomessa (AGB)

1. Soveltamisala, sopimuksen sisältö, sovellettu laki

1.1 Seuraavat McRentin, sen kumppanien ja lisenssinsaajien (jäljempänä „vuokralle antaja“) yleiset vuokrausehdot pätevät poissulkevasti. Vastakkaisia tai vuokralle antajan yleisistä vuokrausehdoista poikkeavia vuokralle ottajan ehtoja ei hyväksytä. Vuokralla antajan yleiset vuokrausehdot pätevät myös silloin, kun vuokralle antaja tietäen vuokralle ottajan vastakkaisista tai näistä yleisistä vuokrausehdoista poikkeavista ehdoista varauksettomasti vuokraa matkailuauton vuokralle ottajalle.
1.2 Sopimuksen kohde vuokralle antajan kanssa on ainoastaan matkailuauton vuokralle luovuttaminen. Vuokralle antaja ei ole velvollinen järjestämään mitään matkapalveluita eikä erityisesti mitään matkapalvelukokonaisuuksia.
1.3 Vuokralle antajan ja vuokralle ottajan välille syntyy varaustapauksessa vuokrasopimus, johon sovelletaan ainoastaan Suomen lakia. Vuokralle ottaja suunnittelee matkansa itse ja käyttää ajoneuvoa omalla vastuullaan. Vuokrasopimus on kestoltaan määräaikainen sopimus. Hiljainen vuokrasuhteen pidentäminen määräämättömäksi ajaksi on poissuljettu.
1.4 Kaikki sopimukset vuokralle antajan ja vuokralle ottajan välillä on tehtävä kirjallisina.

2. Alaikäraja, oikeutetut kuljettajat

2.1 Vuokralle ottajan ja jokaisen kuljettajan alaikäraja on 21 vuotta. Ajoneuvoille, joiden paino on yli 3,5 tonnia, alaikäraja on 25 vuotta. Sekä vuokralle ottajalla että myös kuljettajilla pitää olla ollut luokan III tai luokan B tai vastaava kansallinen/kansainvälinen ajokortti vähintään vuoden ajan - ajoneuvoille, joiden paino on yli 3,5 tonnia, vähintään 3 vuoden ajan. Ajoneuvoa noudettaessa kuljettajan ja/tai vuokraajan on esitettävä voimassa oleva ajokortti ja henkilöllisyystodistus/passi. Mikäli vuokra-ajoneuvon luovutus myöhästyy koska mainittuja asiakirjoja ei pystytä esittämään, vastaa vuokralle ottaja syntyneistä kuluista. Mikäli asiakirjoja ei pystytä esittämään sovittuna luovutushetkenä eikä kohtuullisen ajan kuluttua sovitusta luovutushetkestä, on vuokralle antajalla oikeus perua vuokrasopimus. Tällöin pätevät kohdassa 4.2 mainitut peruutusehdot.
2.2 Huomautetaan, että vuokralle antajan yksittäisten ajoneuvojen kokonaispaino voi olla yli 3,5 tonnia ja että näiden ajoneuvojen kuljettamiseen tarvitaan vastaava ajokortti. Luokan B ajokortin haltijoiden pitää neuvotella varmuuden vuoksi vuokralle antajan kanssa vuokralle ottajan vuokraaman ajoneuvon teknisesti sallitusta kokonaispainosta. Jos vuokrauksen yhteydessä ei voida esittää vastaavaa ajokorttia, katsotaan, että matkailuautoa ei ole noudettu. Tässä tapauksessa pätevät vastaavat peruutusehdot (katso 4.2)
2.3 Ajoneuvoa saa ohjata vain vuokralle ottaja ja vuokrauksen yhteydessä mainitut kuljettajat.
2.4 Vuokralle ottaja on velvollinen säilyttämään kaikkien kuljettajien, joille hän luovuttaa ajoneuvon vaikkapa vain väliaikaisesti, nimet ja osoitteet ja ilmoittamaan ne vuokralle antajalle pyynnöstä. Vuokralle ottaja vastaa niiden kuljettajien toimista, joille hän on luovuttanut ajoneuvon, kuten omistaan.

3. Vuokrahinnat ja niiden laskeminen, vuokrauksen kesto

3.1 Vuokrahinnat muodostuvat periaatteessa vuokralle antajan sopimuksen solmimisen ajankohtana kulloinkin voimassa olevasta hintaluettelosta. Mahdollisesti määritetty vuokrauksen vähimmäiskestoaika määrättyinä matkustusaikoina määräytyy samoin vuokralle antajan sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevasta hintaluettelosta. Voimassa ovat kulloinkin hinnat, jotka on hintaluettelossa osoitettu sesongille, johon varattu vuokrausajankohta kuuluu. Jokaisen vuokrauksen yhteydessä lasketaan kertamaksuna suoritettava palvelumaksu, jonka suuruus määräytyy myös sopimuksen solmimisen ajankohtana voimassa olevasta hintaluettelosta.
3.2 Vuokrahintoihin sisältyy yleisesti rajoittamattomat kilometrit (lisäksi erikoistarjouksissa voi olla rajoitetut kilometrit, jolloin ylimenevät kilometrit laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan), kaskovakuutus yleisten vuokrausehtojen kohdan 12 mukaisesti sekä alustavalmistajan tiepalvelu. Pyöräteline ei sovellu sähköpyörien kuljetukseen.
3.3 Päivähinnat lasketaan vuokra-aikana kultakin alkavalta 24 tunnilta. Vuokra-aika alkaa, kun vuokralle ottaja vastaanottaa matkailuauton vuokrauspisteessä, ja päättyy kun vuokrauspisteen työntekijä ottaa matkailuauton takaisin.
3.4 Palautettaessa kirjallisesti sovitun ajan kuluttua vuokralle antaja laskee alkavaa tuntia kohden hinnan ajankohtaisen hintaluettelon mukaan (korkeintaan kuitenkin jokaisesta myöhästyneestä päivästä kokonaispäivähinnan). Kustannuksista, jotka syntyvät siitä, että seuraava vuokralle ottaja tai toinen henkilö esittää vaatimuksia vuokralle antajalle, vuokralle ottajan vastattavasta myöhästyneestä ajoneuvon vastaanottamisesta, vastaa vuokralle ottaja.
3.5 Jos ajoneuvo palautetaan ennen sovitun vuokra-ajan umpeutumista, pitää maksaa koko sopimuksessa sovittu vuokrahinta, jollei ajoneuvoa voida vuokrata muualle.
3.6 Luovutettaessa matkailuauton polttoainesäiliö on täynnä ja se pitää palauttaa polttoainesäiliö täytettynä. Muussa tapauksessa vuokralle antaja laskuttaa dieselpolttoaineen ajankohdan hintaluettelon mukaisesti. Polttoaine- ja käyttökustannuksista vuokra-aikana vastaa vuokralle ottaja.
3.7 Ajoneuvon vuokraaminen yhteen suuntaan on sallittua vain erillissopimuksella.

4. Varaus ja varauksen muuttaminen

4.1 Varaukset ovat vasta vuokralle antajan vahvistuksen jälkeen luvun 4.2 mukaisesti sitovia ja vain ajoneuvoryhmille, ei ajoneuvotyypeille. Tämä pätee myös silloin, kun ajoneuvoryhmän kuvauksessa on esimerkinomaisesti ilmoitettu määrätty ajoneuvotyyppi. Vuokralle antaja varaa itselleen oikeuden vaihtaa varattu ajoneuvo toiseen samanarvoiseen tai korkeamman hintaluokan ajoneuvoon.
4.2 Kun vuokralle antaja on antanut kirjallisen varauksen vahvistuksen, pitää suorittaa seitsemän päivän sisällä ennakkomaksu, joka on 30 % vuokrahinnasta, vähintään kuitenkin 300 euroa. Vasta sen jälkeen varaus on molemminpuolisesti sitova. Jos vuokralle ottaja ylittää tämän määräajan, varaus ei ole enää vuokralle antajalle sitova.
 Asiakkaan suorittaman sitovan varauksen irtisanomistapauksessa erääntyvät seuraavat peruutusmaksut laskettuna ensimmäisestä vahvistetusta varauksesta*:

 • Enintään 50 päivää ennen vuokra-ajan alkamista (sovittua noutopäivää) veloitamme 300 euron käsittelymaksun
 • 49 - 15 päivää ennen vuokrauksen alkua 50 % vuokrahinnasta
 • vähemmän kuin 15 päivää ennen vuokrauksen alkua 80 % vuokrahinnasta
 • vuokrauspäivänä tai vastaanottamatta jätettäessä 95 % vuokrahinnasta

* Vuokraajan tehtävänä on todistaa, että mitään vahinkoa ei ole tapahtunut lainkaan tai vähäisemmässä määrin.
Varauksen peruutus on tehtävä kirjallisesti.
4.3 Vuokralle ottajan vahvistama varaus voidaan muuttaa varauspäivästä lukien enintään 60 päivää ennen sovittua vuokrauksen alkua, mikäli vuokralle antajalla on toisaalla vapaita kapasiteetteja ja haluttu vaihtoehtoinen varaus vastaa laajuudeltaan ensimmäistä varausta. Varauksen muutokset ovat mahdollisia vain saman vuoden aikana. Myöhemmin tapahtuvat varauksen muutokset eivät ole mahdollisia. Varauksen muutoksen kuluista peritään maksu ajankohtaisen hintaluettelon mukaisesti. Laillisia vaatimuksia varauksen vaihdolle tai päivämäärien muutoksille ei ole.

5. Maksuehdot, takuusumma

5.1 Varaustietojen mukaisesti lasketun todennäköisen vuokrahinnan pitää olla maksuttomasti saapunut vuokralle ottajalle ilmoitetulle vuokralle antajan tilille viimeistään 40 päivää ennen vuokrauksen alkua.
5.2 Takuusumma 1.200 euroa pitää tallettaa maksuttomasti vuokralle antajalle viimeistään ajoneuvon luovutuksen yhteydessä. (Mastercard, Visa). Takuusumman maksaminen prepaid-maksukortilla ilman luottoa tai käteisellä ei ole mahdollista.
5.3 Pikavarauksissa (vähemmän kuin 40 päivää ennen vuokrauspäivämäärää) takuusumma ja vuokrahinta erääntyvät heti.
5.4 Vuokralle antaja hyvittää takuusumman ajoneuvon asianmukaisen palautuksen yhteydessä ja vuokrasopimuksesta suoritetun loppulaskun jälkeen. Lisäksi vuokralle ottajan etukäteen suorittamaan vuokrahintaan kertyvät maksut kuitataan ajoneuvon palautuksen yhteydessä takuusummasta.
5.5 Jos vuokralle ottaja myöhästyy maksuvelvollisuuksistaan, peritään viivästyskorkoa voimassa olevien laillisten määräysten mukaisesti.

6. Luovutus, vastaanotto

6.1 Vuokralle ottaja on velvollinen osallistumaan ennen ajamista vuokralle antajan asiantuntijoiden yksityiskohtaiseen ajoneuvo-opastukseen ajoneuvon luovuttavassa vuokrauspisteessä. Tässä yhteydessä laaditaan luovutuspöytäkirja (check out), jossa kuvataan ajoneuvon kunto ja jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Vuokralle antaja voi kieltäytyä ajoneuvon luovuttamisesta niin kauan, kun ajoneuvon opastusta ei ole suoritettu. Jos vuokralle ottaja aiheuttaa luovutuksen viivästymisen, hän vastaa siitä aiheutuneista kustannuksista.
6.2 Vuokralle ottaja on velvollinen suorittamaan ajoneuvon palautuksen yhteydessä vuokrauspisteen työntekijöiden kanssa ajoneuvon lopputarkastuksen, josta laaditaan palautuspöytäkirja (check in), jonka allekirjoittavat vuokralle antaja ja vuokralle ottaja. Vahingoista, joita ei ole merkitty luovutuspöytäkirjaan, mutta jotka todetaan ajoneuvon palautuksen yhteydessä, vastaa vuokralle ottaja.
6.3 Ajoneuvojen luovutukset maanantaista perjantaihin klo 14 - 17, vastaanotot maanantaista perjantaihin aamupäivällä klo 9 - 11. Vuokrasopimukseen merkityt ajat ovat sitovia. Luovutukset ja vastaanotot ovat mahdollisia lauantaisin vain etukäteen sopimalla ja erikseen sovittavalla lisämaksulla. Luovutus- ja vastaanottopäivä lasketaan yhdessä yhdeksi päiväksi, mikäli yhteensä 24 tuntia ei ylitetä tai ylitys tapahtuu vuokralle antajan aiheuttamana.
6.4 Kaikki matkailuautot luovutetaan vuokralle ottajalle sisäpuolelta puhdistettuna ja hänen on palautettava ne takaisin puhtaassa kunnossa. Mahdollisesta välttämättömästä jälkipuhdistuksesta vastaa vuokralle ottaja.

7. Kielletyt käytöt, huolellisuus- ja hoitovelvollisuus

7.1 Vuokralle ottaja ei saa käyttää ajoneuvoa:
 Osallistumalla autourheilutilaisuuksiin tai ajoneuvotesteihin, herkästi syttyvien, myrkyllisten tai muiden vaarallisten aineiden kuljetukseen, tullirikosten ja muiden rangaistavien tekojen suorittamiseen, ei myöskään silloin, kun niistä rangaistaan vain tekopaikan lakien mukaan, edelleen vuokraukseen tai kaupalliseen henkilökuljetukseen, muuhun käyttöön, joka ylittää sopimuksessa määritetyn käytön, erityisesti ajamiseen tarkoitukseen sopimattomassa maastossa.
7.2 Ajoneuvoa pitää käsitellä varovaisesti ja tarkoituksenmukaisesti ja se pitää lukita aina asianmukaisesti. Pitää noudattaa käyttömääräyksiä ja teknisiä sääntöjä. Pitää valvoa käyttökuntoa, erityisesti öljyn- ja vedenpinnan tasoa sekä rengaspaineita. Vuokralle ottaja on velvollinen tarkastamaan säännöllisesti, että vuokrauksen kohde on liikenneturvallisessa kunnossa.
7.3 Kaikissa ajoneuvoissa on tupakointi kielletty, se tarkoittaa, että tupakointi on kielletty koko ajoneuvossa. Kotieläinten mukaan ottaminen on sallittua vain vuokralle antajan erillisellä luvalla. Puhdistus- ja pesukustannuksista, jotka aiheutuvat tämän huomiotta jättämisestä, vastaa vuokralle ottaja. Vuokralle ottaja vastaa myös kustannuksista, jotka aiheutuvat savusaasteen tuulettamisesta tai poistamisesta sekä sen vuoksi menetetystä tuotosta, koska ajoneuvo ei ole väliaikaisesti vuokrattavassa kunnossa.
7.4 Näiden ohjeiden, esitetty edellä luvuissa 7.1, 7.2 ja 7.3, osoitetun rikkomisen tapauksessa vuokralle antajalla on oikeus purkaa vuokrasuhde ilman määräaikaa.

8. Käyttäytyminen onnettomuuksien sattuessa

8.1 Vuokralle ottajan on onnettomuuden sekä palo-, varkaus- ja villieläinkolarien jälkeen välittömästi otettava yhteyttä poliisiin ja vuokralle antajaan tai vuokrauspisteeseen (puhelinnumero vuokrasopimuksessa), viimeistään kuitenkin välittömästi onnettomuuden jälkeisenä seuraavana työpäivänä. Vastapuolen vaatimuksia ei saa hyväksyä.
8.2 Vuokralle ottajan on laadittava vuokralle antajalle, myös vähäpätöisistä vahingoista, seikkaperäinen kirjallinen selvitys piirroksella. Jos vuokralle ottaja - mistä syystä tahansa - laiminlyö pöytäkirjan laatimisen ja vakuutusyhtiö kieltäytyy sen vuoksi vahingon korvauksesta, vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.
8.3 Onnettomuusselvitys pitää luovuttaa vuokralle antajalle viimeistään ajoneuvon palautuksen yhteydessä täydellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Siihen pitää erityisesti sisältyä osallisten henkilöiden nimet ja osoitteet sekä mahdolliset todistajat ja osallisten ajoneuvojen rekisterinumerot.

9. Matkat Euroopassa

Matkat Euroopassa ovat mahdollisia. Matkat Euroopan ulkopuolelle edellyttävät vuokralle antajan etukäteistä hyväksymistä. Matkat sota- ja kriisialueille ovat kiellettyjä.

10. Puutteet matkailuautossa

10.1 Vuokralle ottajan korvausvaatimuksia, jotka koskevat puutteita, joista vuokralle antaja ei vastaa, ei hyväksytä.
10.2 Vuokra-ajan alkamisen jälkeen todetut puutteet matkailuautossa tai sen varusteissa vuokralle ottajan pitää osoittaa kirjallisesti ajoneuvon palautuksen yhteydessä vuokralle antajalle. Korvausvaatimuksia myöhemmin esitetyistä puutteista ei hyväksytä, jollei vaatimuksen peruste ole sellainen, että sitä ei voi heti havaita.

11. Korjaukset, vara-ajoneuvo

11.1 Välttämättömät korjaukset ajoneuvon käyttö- ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi vuokra-aikana saa vuokralle ottaja teettää hintaan 150 euroa ilman muuta, mutta suuremmat korjaukset vain vuokralle antajan suostumuksella.  Korjauskustannuksista vastaa vuokralle antaja, kun hänelle on esitetty alkuperäistositteet sekä vaihdetut osat, mikäli vuokralle ottaja ei luvun 12 mukaan vastaa vahingosta. Tämän sääntelyn piiriin eivät kuulu rengasvahingot.
11.2 Jos vuokralle antajan vastuulle kuuluva puute johtaa sellaisen korjauksenvälttämättömyyteen, eikä vuokralle ottaja voi sitä itsenäisesti korjata, vuokralle ottajan on välittömästi ilmoitettava puutteesta vuokralle antajalle sekä varmistaa kohtuullinen aika korjausta varten. Maakohtaisista olosuhteista (esim. infrastruktuuri), jotka viivästyttävät korjausta, vastaa tällöin vuokralle antaja.
11.3 Jos matkailuauto tuhoutuu ilman vuokralle ottajan syytä tai on oletettavissa, että käyttö estyy kohtuuttoman kauan, vuokralle antaja on oikeutettu asettamaan vuokralle ottajan käyttöön kohtuullisessa ajassa samanarvoinen vara-ajoneuvo. Jos vuokralle antaja asettaa samanarvoisen vara-ajoneuvon käyttöön, vuokralle ottajalla ei ole oikeuttaa irtisanoa sopimusta. Jos tässä tapauksessa vuokralle antaja tarjoaa alemman hintaryhmän matkailuauton ja vuokralle ottaja hyväksyy sen, vuokralle antaja hyvittää hintaeron vuokralle ottajan jo etukäteen suorittamasta vuokraerästä.
11.4 Jos matkailuauto tuhoutuu vuokralle ottajan aiheuttaman tai on oletettavissa, että käyttö estyy vuokralle ottajan aiheuttamasta syystä kohtuuttoman kauan, vuokralle antaja voi kieltäytyä antamasta käyttöön vara-ajoneuvoa. Vuokralle ottaja ei voi tässä tapauksessa irtisanoa sopimusta. Jos vuokralle antaja asettaa käyttöön vara-ajoneuvon, hän voi laskuttaa syntyneet siirtokustannukset vuokralle ottajalta.

12. Vuokralle ottajan vastuu, kaskovakuutus

12.1 Vuokralle antaja vapauttaa vuokralle ottajan vastuusta kaskovakuutuksen perusteiden mukaisesti täyskaskovahingoissa omavastuuosuudella 1.200 euroa per vahinkotapaus. Kulloistakin omavastuuta ei voi sulkea pois.
12.2 Vastuusta vapauttaminen luvun 12.1 mukaan ei päde, jos vuokralle ottaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.
12.3 Sen lisäksi vuokralle ottaja vastaa tuottamuksellisesta aiheuttamisesta seuraavissa tapauksissa:

 • jos vahinko on aiheutunut huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksesta alaisesta ajokyvyttömyydestä.
 • jos vuokralle ottaja tai kuljettaja, jolle vuokralle ottaja on luovuttanut ajoneuvon, pakenee onnettomuuspaikalta.
 • jos vuokralle ottaja vastoin luvun 8 velvoitetta ei onnettomuustapauksessa ota yhteyttä poliisiin, ellei velvollisuuden rikkomisella ole vaikutusta vahingon syyn toteamiseen eikä vahingon suuruuteen.
 • jos vuokralle ottaja rikkoo muita luvun 8 velvollisuuksia, ellei velvollisuuden rikkominen vaikuta vahingon syyn toteamiseen eikä vahingon suuruuteen.
 • jos vahingot perustuvat luvun 7.1 mukaiseen kiellettyyn käyttöön.
 • jos vahingot perustuvat velvollisuuden rikkomiseen luvun 7.2 mukaan.
 • jos vahingot on aiheuttanut ilman ajo-oikeutta oleva kuljettaja, jolle vuokralle antaja on antanut ajoneuvon käyttöön.
 • jos vahingot aiheutuvat ajoneuvon mittojen huomioon ottamatta jättämisestä.
 • jos vahingot aiheutuvat painorajoitusten huomioon ottamatta jättämisestä.

12.4 Vahingon toteamiskustannusten aiheuttaman kustannusten nousun välttämiseksi vuokralle antaja voi onnettomuustapauksessa antaa vuokralle ottajalle pyynnöstä mallilaskelmat vastaavista vahingoista.
12.5 Vuokralle ottaja vastaa kaikista ajoneuvon käytöstä muodostuvista kuluista, maksuista, rike- ja sakkomaksuista, jotka esitetään vuokralle antajalle, elleivät ne ole vuokralle antajan aiheuttamia. Vuokralle antaja pidättää oikeuden veloittaa kulut, maksut, rike- ja sakkomaksut vuokralle ottajan luottokorttitililtä. Lisäkäsittelymaksut määräytyvät vuokralle antajan esittämien hintaluetteloiden perusteella.
12.6 Useat vuokralle ottajat vastaavat yhteisvastuullisesti.

13. Vuokralle antajat vastuu, vanheneminen

13.1 Vuokralle antaja vastaa rajoittamattomasti tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta. Lievästä huolimattomuudesta vuokralle antaja vastaa vain rajoitetusti sopimustyypin mukaisesti ennakoitavista vahingoista, mikäli loukataan sellaista velvollisuutta, jonka noudattaminen on sopimuksen tarkoitukselle erittäin merkityksellistä (päävelvollisuus). Tämä vastuun mittapuu pätee myös palveluesteiden tapauksissa sopimusta solmittaessa.
13.2 Edellä olevat vastuun rajoitukset ja pois sulkemiset eivät päde tuotevastuulain mukaisiin vaatimuksiin eivätkä vahinkoihin elämän, ruumiin, terveyden tai vapauden loukkaamisesta.
13.3 Vaatimukset, jotka eivät ole luvun 13.1 mukaan pois suljettuja, vaan joiden laajuutta on vain rajoitettu, vanhenevat vuoden kuluessa sen vuoden lopusta laskien, jona vaatimus on syntynyt ja velkoja on saanut tiedon vaatimuksen perustelevista syistä ja velallisen henkilöstä tai ilman törkeää huolimattomuutta on pitänyt saada. Lukuun ottamatta korvausvaatimuksia, jotka koskevat elämän, ruumiin, terveyden tai vapauden loukkaamista ja tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia, vahingonkorvausvaatimukset vanhenevat ottamatta huomioon tiedoksi saantia tai velkojan törkeää huolimattomuutta viidessä vuodessa laskettuna sen vuoden lopusta, jona vaatimus on syntynyt.
13.4. Voimassa ovat Yleiset vuokrausehdot ja maksuluettelot, jotka ovat vuokrauksen alun ajankohtana esillä vuokrauspisteessä ja julkaistu Internetissä.

14. Henkilötietojen tallentaminen ja edelleen luovuttaminen

14.1 Vuokralle ottaja hyväksyy, että McRent tallentaa hänen henkilötietonsa.
14.2 McRent saa luovuttaa nämä tiedot Saksan autovuokraamoiden liiton keskitetyn varoitusjärjestelmän kautta kolmansille osapuolille, joilla on oikeutettu mielenkiinto, jos vuokrauksen yhteydessä annetut tiedot olennaisilta osiltaan eivät pidä paikkaansa tai vuokrattua ajoneuvoa ei ole 24 tunnin sisällä palautettu mahdollisesti pidennetyn vuokra-ajan kuluttua tai joudutaan perimään oikeusteitse vuokrasaatavia tai vuokralle ottajan antamia sekkejä ei voida lunastaa. Lisäksi tiedot voidaan luovuttaa kaikille järjestyshäiriöistä ja rangaistavista teoista vastaaville viranomaisille, kun vuokralle ottaja on todella menetellyt vilpillisesti tai siitä on olemassa riittävä osoitus. Tämä tapahtuu esimerkiksi tapauksessa, kun annetaan virheelliset tiedot vuokraukselle, esitetään väärät tai kadonneeksi ilmoitetut henkilöpaperit, kun ajoneuvoa ei palauteta, kun ei ilmoiteta teknisestä viasta, liikennerikkomuksista jne.
15. Ajoneuvojen GPS-paikannus
McRent ajoneuvot voivat olla varustettuja GPS-paikannusjärjestelmällä.
16. Oikeuspaikka
Kaikkien riitojen tai matkailuauton vuokrasopimukseen liittyvien riitojen oikeuspaikaksi sovitaan kulloisenkin vuokrauspisteen oikeuspaikka, mikäli vuokralle ottajalla ei ole yleistä oikeuspaikkaa maan sisällä tai vuokralle ottaja, jolle kanne esitetään, on muuttanut sopimuksen solmimisen jälkeen asuinpaikkansa tai tavallisen oleskelupaikkansa ulkomaille tai hänen asuinpaikkansa tai tavallinen oleskelupaikkansa ei ole kanteen nostamisen ajankohtana tiedossa.

McRent matkailuautovuokraamon yleiset vuokrausehdot

Hyvä asiakas

sopimuskumppanisi on kulloinenkin paikallinen vuokrauspiste, joka myös luovuttaa ajoneuvon sinulle. Seuraavat vuokrausehdot sisältyvät sen vuoksi (mikäli pätevästi sovittu) matkailuauton varauksen yhteydessä sopimuskumppanimme tai Rental Alliance GmbH:n lisenssinsaajan, siis kulloisenkin paikallisen vuokrauspisteen (jäljempänä ”Vuokralle antaja”) ja sinun välillä solmittuun vuokraussopimukseen. Lue sen vuoksi nämä vuokrausehdot huolellisesti läpi.
McRentin, sen kumppanien ja lisenssinsaajien yleiset vuokrausehdot

Top